TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA MALAGASY GRATUITEMENT

Ary Joba dia namaly an' i Jehovah ka nanao hoe: Dia namaly an' ny Tompo Joba ka nanao hoe: Et I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Fantatro fa mahefa ny zavatra rehetra hianao, ka tsy misy hevitra sarotra ho anao. Je sais que tu es tout-puissant ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Iza no mahatakona ny fisainanao amin' ny tsi-fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko, izay tsy takatry ny saiko.

Nom:baiboly katolika malagasy
Format:Fichier D’archive
Système d’exploitation:Windows, Mac, Android, iOS
Licence:Usage Personnel Seulement
Taille:39.69 MBytesEks In the third month, when the children of TAMIN' ny volana fahatelo taorian' ny nialan' ny Zanak' Isiraely tamin' ny tany Egypta , dia tamin' izany andro izany no nahatongavany tany an-efitr' i Sinay. Tamin' ny volana fahatelo aorian' ny nivoahany tany Ejipta , tamin' izany andro izany, no nahatongavan' ny zanak' Israely tany an' efitr' i Sinaia.

Le troisième mois après leur sortie du pays d' Eks For they were departed from Ary rehefa nifindra niala teo Refidima izy ka tonga tany amin' ny efitr' i Sinay , dia nitoby teo amin' ny efitra; dia tandrifin' ny tendrombohitra no nitobian' ny Isiraely teo. Efa niala tany Rafidima izy; ary nony tonga tamin' ny efitr' i Sinaia , dia nitoby tao an' efitra; tandrifin' ny tendrombohitra no nitobian' Israely.

Hitanareo ny nataoko tamin' i Ejipta , sy ny nitondrako anareo tamin' ny ela-boromahery, ary ny nitarihako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny, raha mihaino ny feoko hianareo, sy mitandrina ny fanekeko dia ho vahoakako manokana eo amin' ny firenena rehetra, satria ahy ihany ny tany rehetra, Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi.

Eks And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Dia ho fanjaka-mpisorona sy ho firenena masina ho Ahy ianareo. Ireo teny ireo no holazainao amin' ny Zanak' Isiraely.

Izany no teny holazainao amin' ny zanak' Israely. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Tonga Moizy dia niantso ny loholon' ny vahoaka; noborahiny teo anatrehan' izy ireo avokoa ireo teny ireo, araka ny nandidian' ny Tompo azy. Eks And all the people answered together, and said, All that the Dia namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: Izay teny rehetra nolazain' i Jehovah dia hataonay.

Ary dia nentin' i Mosesy tao amin' i Jehovah kosa ny tenin' ny olona. Ka indray namaly ny vahoaka rehetra nanao hoe: Hataonay avokoa izay rehetra voalazan' ny Tompo. Dia lasa Moizy nitondra ny tenin' ny vahoaka tany amin' ny Tompo , et le peuple entier, d' un commun accord, répondit : " Tout ce que Eks And the Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy : Indro Aho mankeo aminao ao anatin' ny rahona maizina, mba ho ren' ny olona raha miteny aminao Aho, ka dia hino anao mandrakariva izy.

Dia nambaran' i Mosesy tamin' i Jehovah ny tenin' ny olona. Ary nolazain' i Moizy tamin' ny Tompo ny tenin' ny vahoaka. Eks And the Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy : Mandehana ho eny amin' ny olona, ka manamasina azy anio sy ampitso, ary ampanasao ny fitafiany izy: Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy : Mandehana mankany amin' ny vahoaka, ka hamasino izy anio sy ampitso, ary asaovy sasàny ny fitafiany. Eks And be ready against the third day: for the third day the ary aoka samy hiomana ho amin' ny andro fahatelo izy; fa amin' ny andro fahatelo no hidinan' i Jehovah ho eo imason' ny olona rehetra eo an-tampon' ny tendrombohitra Sinay.

Aoka ho voaomana amin' ny andro fahatelo izy, fa hidina eo an-tampon' ny tendrombohitra Sinaia , eo imason' ny vahoaka rehetra Iaveh , amin' ny andro fahatelo. Puis délimite le pourtour de la montagne et dis : "Gardez-vous de gravir la montagne et même d' en toucher le bord.

Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Eks There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through; whether it be beast or man, it shall not live: when the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. Tsy hokasihin-tànana io, fa hotoraham-bato na hotrobarana ny zana-tsipika: na biby na olona izy tsy azo velomina.

Rahefa maneno ny trompetra dia hiakatra ho eo an-tendrombohitra izy ireo. Personne ne portera la main sur lui ; il sera lapidé ou percé de flèches, homme ou bête, il ne vivra pas. Dia nidina avy any an-tendrombohitra Moizy nankeo amin' ny vahoaka ka nanamasina azy, ary nanasa ny fitafiany izy ireo.

And he said unto the people, Be ready against the third day: come not at your wives. Ary hoy izy tamin' ny olona: Miomàna ianareo ho amin' ny andro fahatelo; aza manakaiky vehivavy akory. Nony vita izany dia hoy izy tamin' ny vahoaka: Aoka ho voaomana ao anatin' ny hateloana hianareo; aza mikasi-behivavy. Puis il dit au peuple : " Tenez-vous prêts pour après-demain, ne vous approchez pas de la femme. Eks And it came to pass on the third day in the morning, that there were thunders and lightnings, and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud; so that all the people that was in the camp trembled.

Ary nony tamin' ny marain' ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy helatra ary rahona matevina teo amin' ny tendrombohitra, ary nisy feon' anjomara mafy indrindra, dia toran-kovitra ny olona rehetra izay teo an-toby. Nony marainan' ny andro fahatelo, dia nisy kotroka aman-tsela-baratra ary rahona matevina teo an-tendrombohitra, ary nisy feon' ny anjomara mafy nitatatata, ka tera-kovitra ny vahoaka rehetra tao an-toby.

Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu' un très puissant son de trompe et, dans le camp, tout le peuple trembla. Eks And Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo an-toby mba hihaona amin' Andriamanitra ; dia nijanona teo am-bodin' ny tendrombohitra izy.

Nentin' i Moizy nivoaka ny toby ny vahoaka, handeha hihaona amin' Andriamanitra ; dia teo am-pototry ny tendrombohitra izy ireo no nijanona. Eks And mount Ary ny tendrombohitra Sinay nivoa-tsetroka avokoa, satria Jehovah nidina teo amboniny tao anaty afo; dia niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe, ary nihorohoro mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra.

Nivoa-tsetroka ny tendrombohitra Sinaia manontolo, satria tanaty afo no nidinan' ny Tompo nankeo amboniny, ka nipololotra toy ny avy amin' ny lafaoro lehibe ny setroka, ary nihovitrovitra iray ihany ny tendrombohitra manontolo. Or la montagne du And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Ary rehefa notsofina ny anjomara ka nidradradradra, dia niteny Mosesy , ary Andriamanitra namaly feo azy. Nihamafy nihamafy ihany ny feon' anjomara. Ary niteny Moizy , ka namaly feo azy Andriamanitra.

Le son de trompe allait en s' amplifiant ; Eks And the Ary Jehovah nidina nankeo an-tendrombohitra Sinay , dia teo an-tampon' ny tendrombohitra; ary Jehovah niantso an' i Mosesy hankeo an-tampon' ny tendrombohitra; dia niakatra Mosesy.

Nidina Iaveh nankeo an-tendrombohitra Sinaia , dia teo an-tampon' ny tendrombohitra izany; ary Iaveh niantso an' i Moizy ho ao an-tampon' ny tendrombohitra, dia niakatra Moizy. Eks And let the priests also, which come near to the Ary aoka ny mpisorona koa, izay manakaiky an' i Jehovah , hanamasina ny tenany, fandrao himaona hamely azy Jehovah.

Na ny mpisorona manatona an' ny Tompo aza, aoka hanamasin-tena fandrao vonoin' ny Tompo. Même les prêtres qui approchent Eks And Ary hoy Mosesy tamin' i Jehovah : Tsy mahazo miakatra ho eto amin' ny tendrombohitra Sinay ny olona; fa Hianao nandidy anay ka nanao hoe: Fefeo ny tendrombohitra, ka hamasino izy. Dia hoy Moizy tamin Íaveh: Tsy hahazo miakatra ny tendrombohitra Sinaia ny vahoaka, satria efa voararanao mafy izahay nilazanao hoe: Asio faritra manodidina ny tendrombohitra, ka hamasino izy.

Eks And the Ary hoy Jehovah taminy: Mandehana midina, nefa miakara ianao, ka ento hiaraka aminao Arona ; fa ny mpisorona sy ny olona dia aza avela hisisika hiakatra ho ao amin' i Jehovah , fandrao haringana izy. Ary hoy Iaveh taminy: Mandehana midina aloha, izay vao miakatra indray hianao miaraka amin' i Aarona : fa ny mpisorona sy ny vahoaka, aoka tsy hihoatra ny faritra hiakatra hankaty amin' ny Tompo fandrao vonoiny.

TÉLÉCHARGER FREEPLAYER POUR FREEBOX REVOLUTION

Ny hananan’ny tsirairay Baiboly no tanjona

Nataon' i Tobia fa nekena ny fangatahany ka dia efa ho faty izy; koa nantsoiny hankeo aminy Tobia zanany, Ce jour-là, Tb dia hoy izy taminy: Henoy ny teny aloaky ny vavako, anaka, ary alatsaho ho toy ny fototra mafy ao am-ponao izy. Souviens-toi, mon enfant, de tant de dangers qu' elle a courus pour toi, quand tu étais dans son sein. Et quand elle mourra, enterre-la auprès de moi, dans la même tombe. Tb Ary raha avy koa izay hahatapitra ny andro iainany, dia aleveno eo akaikiko izy. Mon enfant, sois tous les jours fidèle au Seigneur. N' aie pas la volonté de pécher, ni de transgresser ses lois.

TÉLÉCHARGER QUELLE VIE MMZ

Ary nisy nilaza tamin' i Sisera fa Baraka , zanak' i Abinoama , niakatra any an-tendrombohitra Tabara. Dia nidina Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy, avy tany an-tendrombohitra Tabara. Tamin' izay dia hoy Deborà tamin' i Baràka : Mitsangàna, fa anio no andro nanoloran' ny Tompo an' i Sisarà ho eo an-tànanao. Moa tsy nivoaka teo alohanao va Iaveh?

TÉLÉCHARGER MUSIQUE MP3 MEZWED TOUNSI

.

Similaire